Ok, but no run will keep you out of No No noes you know ?!

cloudy ?

No RR
wuzu clouds some ! - wuzu fix - wuzu lands you safe !